Kennisniveau over Infectiepreventie

Bij visitaties, stellen visiteurs bijna altijd vast dat het kennisniveau van medewerkers binnen de tandheelkunde op het gebied van infectiepreventie niet toereikend is.

Toetsing op infectiepreventie is een van de vier hoofdthema’s in het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het implementeren van de WIP richtlijnen is dikwijls een beladen thema. De volgende vragen worden veelvuldig gesteld: “Voldoet mijn praktijk hier wel aan?”, “Wat moet ik doen om hieraan te voldoen?”, “Hoe krijg ik mijn assistenten zover dat ze dit allemaal begrijpen en ook daadwerkelijk gaan doen?” en “Hoe en wanneer breng ik mijn assistenten dit bij?”

Wat kan wel of wat kan er niet? Dit weten medewerkers in een mondzorgpraktijk geregeld niet. Ook is het regelmatig onbekend hoe deze zaken het beste georganiseerd kunnen worden. Na enige jaren werken treedt er in de praktijk blindheid op voor (verkeerde) gewoonten. Het is lastig om lang bestaande patronen bij medewerkers te doorbreken en zo nodig bij te stellen.

Om infectiepreventie goed binnen de praktijk te beoordelen of te implementeren heeft Academie Tandartsenpraktijk in samenwerking met de Dentallect een speciaal programma ontwikkeld. Binnen dit programma is het mogelijk om het geheel of slechts enkele onderdelen af te nemen. Het gehele aanbod:

Audit Infectiepreventie
Klassikale scholing
Scholing middels E-learning

De audit en de andere programmaonderdelen, hebben als doel infectiepreventie zo goed mogelijk op orde te brengen binnen uw praktijk.

Naast infectiepreventie besteed de inspectie sinds 2017 extra focus op regels voor röntgenfoto’s. Ook hier biedt Academie Tandartsenpraktijk scholing voor aan.

Up to date met een Audit!

Infectiepreventie Audit

Doelstelling

De doelstelling van de Infectiepreventie-audit is, u een helder overzicht te geven van de wijze waarop infectiepreventie in uw praktijk wordt toegepast en hoe de richtlijnen worden nageleefd. U krijgt relevante tips die nodig zijn om tot verbetering te komen.

Na de audit kunt U, met de uiterst krachtige modulen van Dentallect, het kennisniveau van het gehele team snel en doeltreffend omhoog brengen en middels toetsing borgen.

Tot slot kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van het geheel in de praktijk.

Programma overzicht van de audit:

 1. Onderzoek van de praktijk gedurende werktijd (on-the-job) door een deskundige infectiepreventie (1 dagdeel)
 2. Schriftelijke rapport met scores op 10 thema’s en meer dat 50 essentiële punten met aanbevelingen.
 3. E-learning infectiepreventie met toetsing (facultatief – Indien kennis niveau in de gehele praktijk ontoereikend is.)
 4. Trainingsdag voor het gehele team (facultatief –hierin worden de punten die naar voren zijn gekomen gedurende het onderzoek met het gehele team besproken.)
 5. Onderzoek naar voorgang met directe rapportage (facultatief)

Het traject kan uit bovenstaande 5 punten bestaan, maar kan ook eindigen bij punt 2, afhankelijk van de behoefte. Neem contact op om eventueel een individueel traject met u te kunnen maken.

Tijdsinvestering:

U kunt rekening houden met het onderstaande:

 • De audit duurt een dagdeel (4uur)
 • De plenaire presentatie duurt 2 tot 3 uur.

U kunt de praktijk aanmelden door ons inschrijfformulier in te vullen. Kies in het formulier: “Selecteer opleiding: Infectiepreventie – Audit”

Doelgroep | infectiepreventie audit

Praktijken in mondzorg die een extra controle wensen betreft de invulling van infectie-preventie in de praktijk.

Aantal deelnemers

Tijdens de audit worden er gedurende een dagdeel maximaal 3 behandelaars betrokken bij de audit.
De presentatie is voor het gehele team.

Kosten

De kosten per audit bedragen €1995,=.
Inbegrepen zijn: de audit en plenaire presentatie. Exclusief reis- en evt. parkeerkosten van de auditor.

Inschrijfformulier | Aanvraag Infectiepreventie Audit
infectiepreventie audit
Inschrijfformulier | Aanvraag Infectiepreventie Audit

Het kennisniveau up-to-date in een klassikale les!

Infectiepreventie | Trainingsdag Klassikaal

Op deze trainingsdag passeren alle belangrijke zaken uit de (nieuwste) WIP-richtlijn de revue.

Parate kennis is van belang bij dit thema. Voor het volgen van een dergelijke training maakt dus niet uit of de deelnemer al ruime ervaring heeft in de tandartsenpraktijk of startend beroepsbeoefenaar is. De kennis dient up-to-date te zijn.

Deze teamtraining vindt het liefst plaats in de eigen praktijk. Het voordeel hiervan is dat uw medewerkers direct zien wat anders kan in de praktijk en dat zij op het gebied van kleding en persoonlijke verzorging beoordeeld kunnen worden.

Programma overzicht van de klassikale training:

Tijdens de theoretische en praktische scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Regelgeving
 • Persoonlijke hygiëne & hygiëne in de behandelkamer
 • Infectieleer
 • Praktische oefeningen aan de hand van (eigen) praktijk protocollen en WIP-richtlijnen.

Het is mogelijk naast de volledige klassikale variant, die uit twee dagdelen bestaat, te kiezen voor:

 • de e-learning die uit drie modulen bestaat en waarbij alle belangrijke onderwerpen worden gedemonstreerd.
 • De gecombineerde variant waarbij een gedeelte d.m.v. e-learning wordt gevolgd en 1 gedeelte gedurende een dagdeel op locatie wordt ingevuld.
 • Daarnaast kent Dentallect ook de infectiepreventie audit die omvangrijker is.

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit 2 aparte dagdelen, die elk 3 tot 4uur in beslag nemen.

Doelgroep

Het programma is geschikt voor iedereen die in een tandartspraktijk werkt en met patiëntenzorg of instrumentarium in aanraking komt.

Leerdoelen

De deelnemer is aan het einde van de training bekend met:

 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Eisen met betrekking tot kleding
 • Eisen op het gebied van persoonlijke verzorging
 • Handhygiëne
 • Neusmondmasker en een bril
 • Infecties, immunisatie en accidenteel bloedcontact
 • De routing van instrumentarium, boortjes, hoekstukken, etc.
 • De schoon- en vuilscheiding
 • Clean desk policy
 • De afvalverwerking
 • Het FIFO- en FEFO principe en hun toepassingsgebieden
 • Waterkwaliteit en beheersmaatregelen rondom de unit

Certificering

Aan het einde van de cursusdag krijgt de cursist het certificaat.

Is het kennisniveau ontoereikend in de praktijk?

Infectiepreventie | Scholing middels E-learning

Het kennisniveau over infectiepreventie wordt aanzienlijk omhoog geschroefd.

Deze E-learning cursus infectiepreventie is een krachtig hulpmiddel om u te ondersteunen bij het implementeren van de WIP-richtlijnen in de praktijk. Het pakket spoort aan om na te denken over het thema infectiepreventie en maakt iedereen bewust van de belangrijke hygiënezaken in de praktijk.

Programma overzicht van de E-learning training:

De cursus bestaat uit 3 modules:

 1. Theorie infectieleer
 2. Persoonlijke verzorging en hygiëne
 3. Hygiëne in de behandelkamer

De 3 modules zijn geschikt om snel en gedegen het kennis niveau op pijl te krijgen. De cursist volgt alle drie de module achterelkaar.

Het is mogelijk om klassikale training te combineren met de E-learning modules.

Tijdsinvestering:

De studiebelasting is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd zal variëren tussen de 10 en 20 uur.

Doelgroep

Het programma is geschikt voor iedereen die in een tandartspraktijk werkt en met patiëntenzorg of instrumentarium in aanraking komt.

De cursus wordt individueel gevolgd, kan op elk moment gestart worden en is 24 uur per dag beschikbaar, 7 dagen per week. Indien gewenst kan in overleg een additionele cursus in de praktijk plaatsvinden.

Kosten:

De kosten voor de E-learning cursus zijn €225,= per persoon, vrijgesteld van B.T.W.

Nu tijdelijk 10% korting i.v.m. nieuwsbrief actie: Voeg: “ACTP-10” toe het inschrijven bij “Vragen of opmerkingen”

Leerdoelen:

Na het afronden van de 3 modules is de deelnemer bekent met:

 • het creëren van bewustzijn in de tandartspraktijk rondom het thema infectiepreventie.
 • het bekend zijn met hygiëne-kritische onderdelen in de praktijk en de WIP-richtlijnen.
 • het bekend zijn met verschillende werkwijzen op het gebied van infectiepreventie.
 • het komen tot een veilige werkwijze in de tandartspraktijk.

De modules kennen de volgende leerdoelen:

Na het afronden van de module infectieleer is de cursist:

 • Bekend met wat micro-organismen zijn.
 • Bekend met de wijze waarop infecties plaatsvinden.
 • Bekend met wat we kunnen doen om infecties te voorkomen.
 • Bekend met belangrijke micro-organismen binnen de tandheelkunde.
 • Bekend met wat we binnen de tandheelkunde doen om onszelf te beschermen en infecties te voorkomen.
 • Bekend met wat desinfectie en sterilisatie precies is en hoe deze gerealiseerd worden.

Na volgen van de module persoonlijke verzorging en hygiëne heeft de cursist kennis van:

 • Welke eisen zijn er met betrekking tot kleding?
 • Hoe worden aërosolen geminimaliseerd?
 • Welke eisen zijn er op het gebied van persoonlijke verzorging?
 • Hoe moet men met handschoenen en handhygiëne omgaan?
 • Hoe moet men met een neus-mondmasker en een bril omgaan?
 • Hoe moet men met infecties, immunisatie en accidenteel bloedcontact omgaan?

Na volgen van de module hygiëne in de behandelkamer heeft de cursist kennis van:

 • Wat zijn de werkwijzen met betrekking tot hygiëne in de behandelkamer?
 • Welke onderdelen kunnen gecontamineerd raken en wat moet daar precies mee gedaan worden?
 • Wat is de routing van instrumentarium, boortjes, hoekstukken, etc., waarbij schoon- en vuilscheiding een must is?
 • Wat zijn de handelswijzen met betrekking tot hygiëne van de unit?
 • Wat is clean desk policy en welke toepassingen worden gebruikt binnen de praktijk?
 • Hoe verloopt de afvalverwerking binnen de praktijk?
 • Wat is het FIFO-principe en wat zijn de toepassingsgebieden hiervan binnen de praktijk?
Inschrijfformulier| Opleiding Infectiepreventie voor Assistenten
infectiepreventie elearning
Inschrijfformulier | Opleiding Infectiepreventie voor Assistenten

Hoe wordt ons aanbod infectiepreventie geëvalueerd?

Een impressie van de cursus

Bekijk hiernaast een korte video om een goede indruk te krijgen van de infectiepreventie E-learning cursus.

Het cursusaanbod infectiepreventie wordt over het algemeen beoordeeld met het cijfer:

Cijfer: 8.1

Kunt u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen?

JA: 87%

Kunt u deze cursus aan anderen aanbevelen om te volgen?

JA: 88% | Misschien: 12%

GEINTERESSEERD IN ONZE OPLEIDINGEN?

Compleet overzicht opleidingen
Opleidingen per doelgroep
Neem contact met ons op