Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere op 12 mei 2022, onder nummer 27279004

Inschrijving en facturering

De overeenkomst tussen Academie Tandartsenpraktijk B.V. en de contractant komt tot stand, nadat de deelnemer, en indien van toepassing, de werkgever, het aanmeldingsformulier hebben ondertekend en geretourneerd en van Academie Tandartsenpraktijk B.V. een inschrijvingsbevestiging hebben ontvangen. De op het aanmeldingsformulier door de deelnemer en de werkgever aangegeven betalingsplichtige is de contractant in de overeenkomst met Academie Tandartsenpraktijk B.V. Facturering vindt plaats voor aanvang van de betreffende opleiding. De factuur dient uiterlijk voor aanvang van de opleiding geheel voldaan te zijn, ongeacht de normaal gehanteerde betalingstermijn van 30dagen.

Bedenktermijn

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben. Binnen die termijn kunt u de deelname aan de cursus zonder opgaaf van redenen ontbinden door het volledige lespakket onbeschadigd en aangetekend aan Academie Tandartsenpraktijk B.V. te retourneren. Als het studiemateriaal nog niet aan de deelnemer verstuurd is, volstaat een tijdig bericht aan Academie Tandartsenpraktijk B.V. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Academie Tandartsenpraktijk B.V. een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

Academie Tandartsenpraktijk sluit de inschrijving voor deelname aan een cursus met contactonderwijs 14 dagen voor start van de cursus. Inschrijving is dan alleen nog mogelijk na contact en overleg met Academie Tandartsenpraktijk. Er is geen sprake meer van een bedenktijd indien u 14 dagen voor aanvang van de cursus de inschrijving plaatst.

Ingeval van een volledig digitale cursus (e-learning) kunt u direct starten, de bedenktijd komt te vervallen indien de vouchercode geactiveerd is.

Annulering van een inschrijving

Ingeval de werkgever c.q. de deelnemer een cursus annuleert na afloop van de bedenktermijn als bedoeld in het vorige artikel, bent u het volgende gedeelte van het door Academie Tandartsenpraktijk B.V. gefactureerde c.q. te factureren bedrag verschuldigd:

  • 100 %, indien wordt geannuleerd na aanvang van de cursus dan wel minder dan 14 dagen voor aanvang daarvan;
  • 100 % indien u een volledige digitale (e-learning) cursus volgt en u deze wilt annuleren nadat de vouchercode is geactiveerd.
  • 50 %, indien wordt geannuleerd ten minste 14 dagen voor aanvang, maar minder dan 30 dagen voor aanvang van de cursus;
  • 10 %, indien wordt geannuleerd ten minste 30 dagen voor aanvang de cursus.

Bij ernstige ziekte of calamiteit van de deelnemer bent u, na toestemming van Academie Tandartsenpraktijk B.V., bevoegd de deelnemer door een ander te laten vervangen. U blijft dan hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Annulering door Academie Tandartsenpraktijk B.V.

Indien een opleiding geannuleerd wordt wegens te weinig deelnemers of om andere redenen, wordt het reeds betaalde lesgeld volledig gerestitueerd. Academie Tandartsenpraktijk B.V. niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de kandidaat in verband met die annulering.

Wijzigingen

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Academie Tandartsenpraktijk B.V. onvoldoende is, zijn wij gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Academie Tandartsenpraktijk B.V. vrij om met de consument overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel de betreffende Opleiding of betreffende opleidingsmodule te annuleren.

Achterstallige betalingen

Bij niet tijdige betaling van het lesgeld zal Academie Tandartsenpraktijk B.V. een betalingsherinnering sturen. Tevens behoudt Academie Tandartsenpraktijk zich het recht voor de cursist te weigeren ingeval de nota nog niet (geheel) is voldaan.

Indien binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, is Academie Tandartsenpraktijk B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle incassokosten komen ten laste van de betalingsplichtige.

Examen

Examens bestaan doorgaans uit twee onderdelen: theorie en praktijk. Het examen staat onder toezicht van en wordt beoordeeld door een examinator. Om aan het examen te kunnen deelnemen, moeten alle lesdagen gevolgd zijn.

Slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden. De directeur van Academie Tandartsenpraktijk B.V. beslist hierin na overleg met de docent. Academie Tandartsenpraktijk kent een examenreglement.

Vertrouwelijkheid

Conform geldende wetgeving worden de door de deelnemer en werkgever verstrekte informatie door Academie Tandartsenpraktijk B.V., diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Informatie kan bijvoorbeeld zijn: Meningen, Verschijningen, karakter eigenschappen, vaardigheden, kennis en vakbekwaamheid van de deelnemer. De verstrekte informatie dient wel herkenbaar te zijn en of door de deelnemer of de klant moet worden aangegeven als het niet als regel herkenbaar is. Academie Tandartsenpraktijk B.V. conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Academie Tandartsenpraktijk verwacht vertrouwelijkheid van de deelnemer op het gebied van informatie over de organisatie, klanten, ontwikkelingen, evt. afwijkingen en toepassingen en octrooien en informatie over bestuur van de organisatie en samenwerkingen. Academie Tandartsenpraktijk zal ingeval kenbaar maken dat informatie als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.

Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Academie Tandartsenpraktijk B.V. voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Academie Tandartsenpraktijk B.V. zijn de deelnemer en werkgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal of van het door Academie Tandartsenpraktijk B.V. ontwikkelde materiaal afgeleide materialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Niets van het cursusmateriaal mag worden hergebruikt, opgeslagen of worden verzonden naar enig andere partij.

Overdracht rechten

Het is gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie Tandartsenpraktijk B.V., rechten en/of verplichtingen verbonden aan een cursus of opleiding over te dragen aan een derde of derden.

Woerden, 12 mei 2022